Blog100% wygranych spraw Kancelarii o zwrot prowizji w 2019 roku

31 grudnia, 2019

Dziś ostatni dzień w roku, więc nadszedł czas na podsumowanie prowadzonych przeze mnie spraw o zwrot części prowizji od kredytów konsumenckich spłaconych przed terminiem.

SUKCESY W STYCZNIU 2019 ROKU

Początek mijającego roku zaczął się bardzo dobrze, ponieważ w styczniu zakończyłam z pełnym sukcesem 3 sprawy o proporcjonalny zwrot prowizji, w tym 2 prawomocnie. Chodzi o następujące orzeczenia:

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 804/18 przeciwko Getin Noble Bank SA oddalający apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Reprezentowany przeze mnie konsument wygrał kwotę ponad 6.000 zł plus odsetki od 2015 r.
 2. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 788/18 przeciwko Getin Noble Bank SA oddalający apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego. Reprezentowani przeze mnie konsumenci wygrali kwotę niespełna 40.000 zł.
 3. Wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku z dnia 30 stycznia 2019 r. I C 316/18 zasądzający na rzecz reprezentowanego przeze mnie konsumenta kwotę prawie 50.000 zł. Ten wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej, ponieważ bank złożył apelację. Niemniej, odsetki ustawowe za opóźnienie od takiej sumy rosną w szybkim tempie każdego dnia.

PYTANIE PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO

W styczniu bieżącego roku ważyły się też losy  innej prowadzonej przeze mnie sprawy o zwrot prowizji. Chodzi o apelację wniesioną do Sądu Okręgowego w Lublinie przez Alior Bank od wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód zasądzającego na rzecz reprezentowanych przeze mnie konsumentów kwotę 15.782,74 zł o sygn. akt II Ca 371/18. Sprawa ta mogła być przegrana. Jeden z sędziów ze składu sędziowskiego we wcześniejszych swoich orzeczeniach wydanych na kanwie art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim podzielał pogląd prawny, wedle którego prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Ponadto, Sąd nie zgodził się na wstrzymanie rozpatrzenia apelacji do czasu wydania przez TSUE wyroku w sprawie C-383/18 dot. interpretacji art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48, tj. stanowiącego o obniżce całkowitego kosztu kredytu w razie jego wcześniejszej spłaty, oddalając mój wniosek o zawieszenia postępowania. W takiej sytuacji nie pozostawało mi nic innego, jak udowodnić, że w przedmiotowej sprawie Alior Bank uzależniał wysokość prowizji za udzielenie kredytu od okresu kredytowania. Na tą okoliczność złożyłam dowód w postaci „Taryfy Opłat i Prowizji”. Wynikało z niej, że jednym z czynników przy określaniu wysokości prowizji był okres kredytowania. Ten argument, jak również istniejąca rozbieżność w orzekaniu przez sądy powszechne w zakresie tego, czy konsumentom przysługuje zwrot prowizji czy też nie, spowodowały, że Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie II Ca 371/18 zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym, czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?​

Konsekwencją skierowania do Sądu Najwyższego pytania prawnego było to, że II Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie zaczął wstrzymywać się z rozpoznawaniem wszystkich wpływających do niego spraw, w których konsumenci dochodzili od banków obniżki prowizji na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim do czasu wydania przez Sąd Najwyższy orzeczenia w sprawie prowizji (sygn. akt III CZP 45/19). Dodatkowo, wszystkie prowadzone przeze mnie sprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie na mój wniosek zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy C-383/18 przez TSUE.

SUKCESY PRZED SO W BYDGOSZCZY 

Podczas oczekiwania przez SO w Warszawie na TSUE i przez SO w Lublinie na SN, z sukcesem procedowane były prowadzone przeze mnie sprawy przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. SO w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie II Ca 802/18 wyrokiem oddalił apelację Banku Pocztowego od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. W rezultacie reprezentowana przeze mnie konsumentka wygrała kwotę 12.110,81 zł plus odsetki od 2016 r.

W dniu 13 maja 2019 r. SO w w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie II Ca 184/19 wyrokiem oddalił apelację Banku Pocztowego od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2018 r. W rezultacie reprezentowana przeze mnie konsumentka wygrała kwotę 5.941,67 zł plus odsetki od 2015 r.

W okresie oczekiwania na TSUE udało się też zawrzeć w imieniu konsumenta z jedną z instytucji finansowych ugodę opiewającą na kwotę 13.564,00 zł.

WYROK TSUE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Od czasu skierowania przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku do TSUE pytania prejudycjalnego w przedmiocie uprawnienia konsumenta do zwrotu części prowizji oczekiwaliśmy na wyrok Trybunału (sprawa C-383/18 Lexitor). Od treści tego wyroku zależało powodzenie wielu prowadzonych przeze mnie spraw sądowych. Wyrok ten został wydany w dniu 11 września 2019 r. i był on w 100% korzystny dla konsumentów. Więcej o tym wyroku pisałam w tym wpisie: o wyroku TSUE.

ORZECZENIA PO WYROKU TSUE

Po wyroku TSUE mogłam spodziewać się już w 100% korzystnych orzeczeń w prowadzonych przeze mnie sprawach o zwrot części prowizji. Tak w istocie się stało, o czym świadczą poniższe orzeczenia:

 1. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie VIII C 2468/18 – bank po wyroku TSUE nie wniósł apelacji; wyrok jest prawomocny. konsument wygrał kwotę 10.713,19 zł od Euro Bank S.A.;
 2. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie I C 344/19 – ekspresowa (pozew został złożony pod koniec kwietnia 2019 r.) wygrana przez konsumenta kwoty 24.968,82 zł od PLUS Banku; bank nie wniósł apelacji; wyrok jest prawomocny;
 3. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 października 2019 r. w sprawie XVI Ca 937/18 – wygrana przez konsumenta kwoty 7.995,44 zł od Banku BPH S.A.;
 4. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt V Ca 297/19 – wygrana przez konsumenta kwoty 4.522,82 zł od Getin Noble Bank S.A.;
 5. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie XXVII Ca 1091/18 – wygrana przez konsumenta kwoty 3.890,81 zł od BNP Paribas Bank Polska S.A.;
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie XXVII 14/19 – wygrana przez konsumenta kwoty 4.272,26 zł od BNP Paribas Bank Polska S.A.;
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie XXVII Ca 1200/18 – wygrana przez konsumentów kwoty 1.251,62 zł od BNP Paribas Bank Polska S.A.;
 8. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie V Ca 1867/18 – wygrana przez konsumenta kwoty 24.926,72 zł od Getin Noble Bank S.A.;
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie XXVII Ca 1728/18 – wygrana przez konsumenta kwoty 5.378,57 zł od Alior Bank S.A.;
 10. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie II Ca 998/19 – wygrana przez konsumenta kwoty 8.353,57 zł od Banku Millennium S.A.;

 

DOBROWOLNE ZWROTY PROWIZJI PRZEZ NIEKTÓRE BANKI

Po wyroku TSUE z dnia 11 września 2019 r. niektóre banki zaczęły dobrowolnie zwracać prowizje od kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem. Sprawdziłam to. W wyniku złożonych przeze mnie reklamacji banki zwróciły reprezentowanym przeze mnie konsumentom łącznie kwotę 68.808,51 zł.

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

W grudniu 2019 r. Sąd Najwyższy rozpatrzył sprawę pytania prawnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Odwoławczy w prowadzonej przeze mnie sprawie II Ca 371/18. Sprawę tę relacjonowałam na profilu FB Kancelarii. Dla przypomnienia napiszę, że Sąd Najwyższy w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał uchwałę w sprawie III CZP 45/19, w której podzielił stanowisko TSUE wyrażone w wyroku C-383/18, powołując się na jego moc wiążącą i stwierdził, że konsument ma uprawnienie do dochodzenia zwrotu prowizji za udzielenie kredytu. Więcej o tej uchwale można poczytać tutaj: Artykuł w Rzeczpospolitej. Tej uchwale z pewnością poświęcę jeszcze oddzielny wpis, jak tylko ukaże się pisemne uzasadnienie. Nie ukrywam, że uchwała ta ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ od jej treści  zależało powodzenie wielu moich spraw. Obecnie mogę spać spokojnie, nie obawiając się na niekorzystne rozstrzygnięcia.

PODSUMOWANIE ROKU 2019 

Rok 2019 stał się przełomowy dla konsumentów walczących o zwroty prowizji od kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem. Okazał się bowiem rokiem niezwykle korzystnym dla tychże konsumentów. Wierzę, że cegiełkę do tego sukcesu przyłożył również Zespół Kancelarii BCC Adwokaci Polska. Wrażenie robi też suma odzyskanych przez Klientów Kancelarii w 2019 r. roszczeń od banków z tytułu zwrotu części prowizji. W 2019 r. reprezentowani przeze mnie konsumenci fizycznie odzyskali od banków łączną kwotę 293.318,11 zł. Gratulujemy i życzymy następnych wyzwań i sukcesów w roku 2020!

???

Agata Bicka-Cenzartowicz

Adwokat reprezentująca konsumentów w sporach z bankami

 

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.