BlogRynek pośredników kredytowych – nowe regulacje

9 sierpnia, 2017

Uwaga pośrednicy kredytowi!


Są nowe zasady dotyczące prowadzenia działalności z zakresu czynności pośrednictwa kredytowego. Jeśli jesteś bądź dopiero będziesz pośrednikiem kredytowym, ten wpis jest dla ciebie. 


Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (weszła w życie 22 lipca 2017 r.) sprawiła, że zawód pośrednika kredytowego stał się częściowo zawodem regulowanym. Powstał (a w zasadzie powstaje) rejestr pośredników kredytowych. Jest on prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie aby rozpocząć prowadzenie działalności jako pośrednik kredytowy należy uzyskać wpis w rejestrze w dziale 2 (dział 1 rejestru dotyczy odrębnej kategorii pośredników kredytu hipotecznego i agentów). Ponieważ potoczne rozumienie tego, kim jest pośrednik kredytowy, często rozmija się z rozumieniem ustawowym, zwłaszcza po wprowadzeniu kategorii pośrednika kredytu hipotecznego, zacznę od wyjaśnienia, kim tak naprawdę jest pośrednik kredytowy.

 

Pośrednik kredytowy zgodnie z definicją ustawy o kredycie konsumenckim

Pośrednikiem kredytowym jest przedsiębiorca, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki. Zatem chodzi potocznie o pośredników kredytowych działających w ramach jednoosobowej działalności bądź spółki osobowej lub kapitałowej. Jeśli czynności pośrednictwa wykonujesz nie na własny rachunek, lecz w ramach umowy o pracę bądź umowy zlecenia, to zgodnie z definicją ustawową nie jesteś pośrednikiem kredytowym i ten wpis ciebie konkretnie nie dotyczy.

Kryteria dla pośrednika kredytowego

Pośrednikiem kredytowym może być osoba niekarana w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (np. podrobienie dokumentu bądź posłużenie się dokumentem podrobionym), mieniu (np. kradzież), obrotowi gospodarczemu (np. wyłudzenie kredytu), obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstw skarbowych (np. fałszowanie pieniędzy).

Osoba prawna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej może być pośrednikiem kredytowym, pod warunkiem, że wymóg niekaralności spełniają członkowie zarządu albo wspólnicy spółek osobowych.

Procedura uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych

Procedura uzyskaniu wpisu w dziale 2 rejestru pośredników kredytowych jest nieskomplikowana w porównaniu do uzyskania wpisu w dziale 1 tego rejestru. Wystarczy złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, który zawiera następujące informacje:

  • firmę przedsiębiorcy;
  • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres przedsiębiorcy;
  • imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków zarządu – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną;
  •  imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków zarządu albo wspólników – w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką nieposiadającą osobowości prawnej;
  •  numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
  •  NIP przedsiębiorcy.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie wymienionych wyżej przestępstw. Wniosek podlega opłacie w kwocie 600 zł. Jeżeli pośrednik kredytowy spełnia ustawowe wymogi oraz złoży kompletny i prawidłowo opłacony wniosek, to uzyska wpis w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez KNF.
Przykładowy wzór wniosku klik
 
Czy dopuszczalne jest kontynuowanie działalności przez pośredników kredytowych bez wpisu do rejestru?

Pośrednik kredytowy, który w dniu wejścia w życie opisywanych zmian, tj. w dniu 22 lipca 2017 r., prowadził działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem konsumenckim, może kontynuować tą działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu, lecz nie dłużej niż przez 6 miesięcy, tj. do 22 stycznia 2018 r.

Pośrednik kredytowy, który zamierza kontynuować swoją działalność także po 22 stycznia 2018 r., obligatoryjnie musi złożyć do tej daty wniosek o wpis do rejestru. W takiej sytuacji do czasu rozpatrzenia jego wniosku może kontynuować działalność bez wpisu.

Konsekwencje prowadzenia działalności przez pośrednika kredytowego bez wpisu do rejestru

Pośrednik kredytowy, który po 22 lipca 2017 r. podejmie działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem konsumenckim bez wpisu do rejestru, podlega grzywnie do 100 000 zł. Takiej samej karze podlega ten pośrednik, który kontynuuje swoją działalność po 22 stycznia 2018 r., jeżeli do tej daty nie złożył wniosku o wpis do rejestru.

adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.