BlogWątpliwości interpretacyjne wynikłe na tle Rejestru Pośredników Kredytowych

22 stycznia, 2018

Dzień 22 stycznia 2018 r. jest ostatnim dniem terminu do złożenia przez pośredników kredytu konsumenckiego wniosków o wpis do Rejestru Pośredników Kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Data wypełnienia tego obowiązku wynika z art. 90 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z tym przepisem pośrednicy kredytowi prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem konsumenckim mogą kontynuować tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytowych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Przypomnę, że wspomniana ustawa weszła w życie w dniu 22 lipca 2017 r.

 O procedurze złożenia wniosku o wpis do rejestru pośredników kredytowych pisałam TU.

 

Kontynuowanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa kredytów konsumenckich po dniu 22 stycznia 2018 r. bez złożenia do dnia 22 stycznia 2018 r. wniosku o wpis do rejestru skutkować będzie odpowiedzialnością karną na podstawie art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Takie zachowanie stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny do 100 000 zł.

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany oraz dotkliwa sankcja za niedopełnienie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytowych spowodowały wzmożone zainteresowaniem wśród osób dotkniętych zmianami. W konsekwencji pojawiły się pewne wątpliwości, jak należy rozumieć niektóre z nowych regulacji.  Niniejszy wpis ma na celu rozwianie zaistniałych wątpliwości i powstał na postawie zapytań od Czytelników bloga. Zapraszam do lektury.

Prowadzę sklep, w którym oferuję nabywcom towarów sprzedaż ratalną. Czy powinienem w związku z tym złożyć wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych?

Odpowiedź na to pytanie wymaga odniesienia się do definicji pośrednika kredytowego. Taka definicja znajduje się w art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim. Zatem pośrednikiem kredytowym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.

Aby spełnić definicję pośrednika kredytowego należy łącznie spełnić następujące przesłanki pozytywne i negatywne:

  1. Być przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33[1] § 1 Kc, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43[1] Kc). Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33[1] § 1 Kc, są to przede wszystkim spółki handlowe osobowe, czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.
  2. Nie być kredytodawcą.
  3. Dokonuwać czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.
  4. W zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej otrzymywać korzyści majątkowe bądź to od kredytodawcy bądź od konsumenta.

Zatem jeżeli przedsiębiorca oferuje nabywcom jego towarów sprzedaż ratalną, lecz nie uzyskuje z tytułu umowy kredytu ratalnego ani od kredytodawcy, ani od konsumenta żadnych korzyści majątkowych, to taki przedsiębiorca nie jest pośrednikiem kredytowym i nie musi składać wniosku o wpis do rejestru.

Jestem jednoosobowym przedsiębiorcą i pośredniczę w sprzedaży tylko kredytów firmowych oraz leasingów. Czy prowadzenie przez mnie działalności gospodarczej po 22 stycznia 2018 r. wymaga złożenia wniosku o wpis do rejestru? 

Odpowiedź na to pytanie wymaga odniesienia się do definicji umowy kredytu konsumenckiego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Zatem pośrednik kredytowy, który pośredniczy w zawieraniu umów tylko pomiędzy przedsiębiorcami nie jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu ustawy i nie musi składać wniosku o wpis do rejestru.

Od lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie transportu. Czy po 22 lipca 2017 r. powinienem uzyskać wpis do rejestru przed rozszerzeniem mojego PKD o pośrednictwo finansowe i przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa kredytów konsumenckich? 

Tak, przed rozszerzeniem PKD w pierwszej kolejności taki przedsiębiorca powinien uzyskać wpis do rejestru. Możliwość kontynuowania po 22 lipca 2017 r.  działalności w zakresie pośrednictwa kredytów konsumenckim bez wpisu do rejestru dotyczyła jedynie tych przedsiębiorców, którzy w dniu 22 lipca 2017 r. prowadzili działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem konsumenckim.

Jestem pośrednikiem kredytowym. Na początku grudnia 2017 r. złozyłam wniosek o wpis do KNF-u, lecz nie uzyskałam jeszcze informacji o wpisie. Czy po 22 stycznia moge kontynuować swoją działalność pośrednika kredytowego?

Pośrednik kredytowy, który do dnia 22 stycznia 2018 r. złoży wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych, może kontynuować swoją działalność bez wpisu do tego rejestru do dnia rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru pośredników kredytowych. Powyższe wynika wprost z art. 90 ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipoteczne i agentami. KNF ma 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis na jego rozpatrzenie. Uzyskanie wpisu do rejestru oczywiście oznacza możliwość kontynuowania prowadzenia działalności pośrednika kredytowego.

Jestem pośrednikiem kredytowym. Jeżeli spóźnię się i złożę wniosek o wpis do rejestru po dniu 22 stycznia 2018 r., to czy mogę kontynuować swoją działalność pośrednika kredytowego?

Nie. W takiej sytuacji pośrednik kredytowy musi poczekać na faktyczne uzyskanie wpisu do rejestru, co może nawet potrwać do 6 miesięcy. KNF ma bowiem 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis na jego rozpatrzenie. Kontynuowanie działalności pośrednika przed uzyskaniem wpisu w takiej sytuacji podlega karze grzywny do 100 000 zł.

adw. Agata Bicka-Cenzartowicz

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.